طراحي مدل ارزيابي عملکرد زنجيره تأمين خدمات با استفاده از شبکه هاي عصبي – فازي در جهت افزايش کيفيت و بهره وري خدمت (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع لوازم خانگي در کشور ايران)

طراحي مدل ارزيابي عملکرد زنجيره تأمين خدمات با استفاده از شبکه هاي عصبي – فازي در جهت افزايش کيفيت و بهره وري خدمت (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع لوازم خانگي در کشور ايران)

 

 

نویسندگان: آذر عادل | والمحمدي چنگيز | عليرضايي ابوتراب | صادقي امير
کلیدواژه ها: کيفيت و بهره وري خدمت | ارزيابي عملکرد | زنجيره تأمين خدمات | صنايع لوازم خانگي | ANFIS

چکیده:

با رشد روزافزون گرايش به خدمات در اقتصاد جهاني, خدمات, توجه زيادي را به خود جلب نموده است. به عنوان نمونه در بازارهاي توسعه يافته مانند ايالات متحده, گزارش شده که بيش از 90 درصد توليد ناخالص ملي حاصل از صنعت خدمات است. پيش بيني هاي متعدد نشان مي دهد که اقتصاد جهاني در نهايت تحت حاکميت خدمات خواهد بود. خدمات, از لحاظ انتزاعي کردن و اندازه گيري کيفي و کمي, مشکل مي باشند و تنوع بخش هاي خدماتي باعث پيچيده شدن توسعه يک چارچوب منحصر بفرد در زمينه خدمات مي گردد. مديريت زنجيره تامين خدمت, مديريت اطلاعات, فرآيندها, عملکرد خدمت, پول و جريانرو به جلو و معکوس کالاهاي محسوس از تامين کننده اوليه تا مشتري نهايي از جمله بازگشت هر کالاهاي محسوس خريداري شده است. به منظور دستيابي به اهداف يا حصول اطمينان از بهبود مستمر کيفيت و بهره وري در يک زنجيره تامين از جمله زنجيره تامين خدمات, عملکرد فرآيندها بايد اندازه گيري شود. بعلاوه فرآيند را نمي توان مديريت نمود اگر عملکرد را نتوان اندازه گيري نمود. بنابراين, توسعه يک چارچوب در جهت افزايش کيفيت و بهره وري براي اندازه گيري عملکرد زنجيره تامين خدمات به منظور ارزيابي تغييرات و ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات داراي اهميت مي باشد. لذا در اين پژوهش, مدلي نوآورانه جهت ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات پيشنهاد خواهد گرديد تا با استفاده از آن بتوان عملکرد اين زنجيره تامين را اندازه گيري نمود. در ابتدا پژوهش پس از مرور ادبيات و تحقيقات گذشته, يک مدل ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات از نوع خدمت – محصول توسعه داده شده است که از جمله نوآوري هاي پژوهش حاضر مي باشد و با روش دلفي فازي توسط خبرگان صحت اين مدل تاييد شده است و پس از آن يک سيستم اندازه گيري عملکرد با استفاده از شبکه هاي عصبي– فازي براي اين مدل, توسعه داده شده است و درنهايت جهت ارزيابي سازمان هاي توليدي – خدماتي صنايع لوازم خانگي مطرح در ايران از جمله شرکت ال جي, سامسونگ, اسنوا و. . . اين مدل بکاربرده شده است و عملکرد اين سازمانها مورد بررسي قرارگرفته و تحقيقات و پيشنهادات آتي پژوهش آورده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها