شناسايي مؤلفه هاي چابکي سازماني جهت طراحي الگوي دستيابي به چابکي در اداره ي تأمين اجتماعي

شناسايي مؤلفه هاي چابکي سازماني جهت طراحي الگوي دستيابي به چابکي در اداره ي تأمين اجتماعي

 

 

نویسندگان: قويدل تکتم | اسماعيلي شاد بهرنگ
کلیدواژه ها: مديريت تغيير | چابکي سازماني | فرهنگ ها و ارزش ها | مديريت عملکرد | مديريت منابع انساني | مديريت کيفيت جامع | مديريت اطلاعات و ارتباطات

چکیده:

سابقه و هدف: هدف پژوهش, شناسايي مؤلفه هاي چابکي سازماني جهت طراحي الگوي دستيابي به چابکي مي باشد. مواد و روشها: پژوهش از لحاظ هدف, کاربردي و از نظر روش, توصيفي است. جامعه آماري, کارکنان اداره ي تأمين اجتماعي شهرستان بجنورد بودند. روش نمونه گيري تمام شماري بود که 132 پرسشنامه عودت شد. ابزار پژوهش, پرسشنامه محقق ساخته که روايي صوري و محتوايي آن توسط متخصصان و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ تأييد شد (934/0 =r ). يافتهها: بر اساس تحليل عاملي 50 مؤلفه در 8 بعد (مديريت سازمان, مديريت عملکرد, مديريت کيفيت جامع, مديريت تغيير, فرهنگ ها و ارزش ها, مديريت منابع انساني, مديريت اطلاعات و ارتباطات سازماني, مؤلفه فناوري) قرار گرفت. نتايج نشان داد وزن رگرسيوني سه مؤلفه مديريت تغيير؛ مديريت کيفيت جامع و مديريت منابع انساني برابر 89/0, 80/0 و 62/0 مي باشد. ضريب تأثير رگرسيوني 37/0 براي مؤلفه مديريت سازمان؛ 30/0 براي مؤلفه فرهنگ ها و ارزش ها؛ 28/0 براي مؤلفه مديريت عملکرد؛ 25/0 براي مديريت اطلاعات و 20/0 براي مؤلفه فناوري بود. استنتاج: راه بقا و موفقيت سازمانها در دنياي کنوني «چابکي سازماني» است. با عنايت به يافته هاي پژوهش, سازمان تأمين اجتماعي جهت دستيابي به چابکي بايد نسبت به اجرا و کاربست 8 بعد مطروحه و مؤلفه هاي آنها اهتمام ورزد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها