واکاوي روش بودجه ريزي کشور، همسو با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

واکاوي روش بودجه ريزي کشور، همسو با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

 

 

نویسندگان: علوي حميد | توحيدي ارسطو
کلیدواژه ها: بودجه | بودجه ريزي | اقتصاد مقاومتي | روش همسو

چکیده:

فرايند تهيه, بررسي, اجرا و ارزيابي «بودجه» دولت ها, به «بودجه ريزي» معروف است. استفاده از نظام بودجه ريزي کارآمد و موثر و نهادينه کردن آن در يک نظام اقتصادي پويا, از اهداف تمامي دولت ها اعم از کشورهاي پيشرفته, در حال توسعه و کمتر توسعه يافته است. بنابراين واکاوي روش بودجه ريزي کشور با توجه به شرايط متفاوت ضروري است. بر اين اساس پژوهش حاضر باهدف شناسايي روش بودجه ريزي متناسب, همسو و هماهنگ باسياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام گرديده است. اين پژوهش از لحاظ طرح تحقيق حال نگر و آينده نگر بوده و از آنجائي که هدف پژوهشگر يافتن پاسخ به مساله و چالش اساسي است, اين تحقيق در زمره تحقيقات نتيجه گرا دسته بندي مي گردد و از نظر هدف تحقيق از جمله تحقيقات کاربردي است و از نظر نحوه گرد آوري داده ها, اين تحقيق در زمره تحقيقات توصيفي- پيمايشي قرار دارد و پژوهشگر با جمع آوري اطلاعات به روش کتابخانه اي و ميداني, به شناسايي و بررسي ابعاد مختلف نظام بودجه ريزي متناسب با اقتصاد مقاومتي بر اساس روش تحقيق پرداخت و آن را با استفاده از نظر نمونه آماري انتخاب شده از بين جامعه آماري اين پژوهش که 350 نفر اساتيد مبرز و انديشمندان حوزه اقتصادي, مالي و با تجربه کاري در مسووليت هاي اجرايي مرتبط دولتي است, با به کارگيري آمارهاي توصيفي و استنباطي مور تحليل قرارداد که نتيجه تحقيق نشان مي دهد: در بين ويژگي هاي اصلي نظام بودجه ريزي در فعاليت هاي کلان اقتصادي, 5 ويژگي از ويژگي هاي انتخاب شده همسو باسياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها