ارائه مدل مفهومي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

ارائه مدل مفهومي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

 

 

نویسندگان: گودرزي غلامرضا | دولت خواهي کسري | آذر عادل
کلیدواژه ها: مدل مفهومي | تصميم گيري چندمعياره | بودجه ريزي برمبناي عملکرد | مديريت ريسک | سازمان پروژه محور

چکیده:

بودجه ريزي برمبناي عملکرد, يک برنامه تلفيق عملکرد و بودجه سالانه است که روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي دهد. در سال هاي اخير تمايل زيادي براي استفاده سازماني از بودجه ريزي برمبناي عملکرد شکل گرفته است. اين امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بيشتري به جزئيات اين روش بودجه ريزي توجه کنند. با توجه به اينکه پروژه هاي کلان و ملي جايگاه ويژه اي در برنامه هاي توسعه ملي دارند, سازمان هاي پروژه محور به عنوان متولي اين پروژه ها, نقش بسزايي در تبيين و کنترل بودجه پروژه دارند. در اين پژوهش با توجه به اهميت موضوع بودجه ريزي در سازمان هاي پروژه محور, مدل هاي مفهومي بودجه ريزي برمبناي عملکرد, مطالعه و بر اساس شاخص هاي اصلي, بررسي و مدل مفهومي مناسب براي استقرار و تعيين زيرسيستم هاي مطالعه شد. با توجه به اهميت مديريت ريسک در بودجه ريزي به عنوان زيرسيستم مهم و اساسي, اين حوزه فرآيندي تعريف و ارتباط آن با ساير حوزه هاي فرآيندي مدل مفهومي موردسنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر براي تعيين ضريب اهميت نظرهاي خبرگان از آنتروپي شانون و براي ارزيابي ميزان ارتباطات حوزه فرآيندي مديريت ريسک از دو روش تاپسيس و پرامتي استفاده شد. در نهايت با مقايسه اين دو روش, مدل مفهومي متناسب با سازمان هاي پروژه محور تبيين و ارائه شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها