ارزيابي عملکرد از ديدگاه سيستمي

ارزيابي عملکرد از ديدگاه سيستمي

 

 

نویسندگان: رحماني محمد
کلیدواژه ها: ديدگاه سيستمي | مديريت عملکرد | معيارها | فعاليتهاي حرفه اي

چکیده:

موضوع ارزيابي عملکرد را مي توان از دو ديدگاه مورد توجه قرار داد, اول اينکه در ارزيابي عملکرد يک فرد تنها بر نتايج حاصل از کار او تکيه شود و عملکرد او با يکسري معيارهاي مالي قابل مديريت است. اما ديدگاه دوم اين است که عملکرد ماحصل کارکرد يک سيستم است. به طوري که فرد - اگرچه به ظاهر کننده کار است - تنها جزئي از اين سيستم مي باشد. لذا در ارزيابي عملکرد اجزاي سيستم بايد شرايط اجزاي ديگر آن نيز مدنظر قرار گيرد. توجه به معيارهاي همه جانبه و استراتژي ها و آرمانهاي سازمان, از لوازم يک سيستم مديريت عملکرد جامع مي باشد. چنين رويکردي در ارزيابي عملکرد, به يک ارزيابي واقعي, منصفانه و قابل اتکا خواهد انجاميد. به اين ترتيب در مقاله حاضر, موارد زير ارايه مي شود.- تبيين مباني, تعريف و اهداف مديريت عملکرد- معرفي روشهاي ارزيابي عملکرد- تحليل اثربخشي سيستمهاي موجود ارزيابي عملکرد- طرح سيستم ارزيابي عملکرد موثر بر مجريان.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها