ارزيابي عملکرد و درجه بندي شعب بانک؛ مطالعه موردي بانک رفاه

ارزيابي عملکرد و درجه بندي شعب بانک؛ مطالعه موردي بانک رفاه

 

 

نویسندگان: ملايي حميدرضا | اصغري زاده عزت اله
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | تحليل رده اي | ارزيابي عملکرد | کارايي | درجه بندي

چکیده:

امروزه به دليل رقابت محيطي بالا و بهبودهاي تکنولوژيکي که در فرايندهاي تحويل خدمات شکل گرفته است, در صنعت بانکداري تمرکز استراتژيک از مقوله هاي قيمت و جنبه هاي فني عملکرد, به کيفيت خدمات و رضايت مشتري تغيير يافته است.در مطالعاتي که تاکنون در زمينه ارزيابي عملکرد شعب با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) انجام شده است, جنبه هاي نامحسوس عملکرد مانند کيفيت خدمات درنظر گرفته نشده است.در مطالعه حاضر محققين جهت رفع نقايص و مشکلات روشهاي موجود ارزيابي عملکرد و درجه بندي شعب و پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي مديران بانک رفاه بر اساس کار ساتريو و زنيوس در سالهاي 1997 و 1999 مدل جامعي را براي شعب بانک رفاه به گونه اي توسعه دادند که سه بعد اساسي عملکرد شامل کارايي عملياتي, کارايي کيفيت خدمات و کارايي سودآوري را در برگرفته و شعب بانک رفاه را از اين سه جنبه مورد سنجش قرار دهد.در اين پژوهش به منظور جامعيت بخشيدن به مدل ارايه شده و اندازه گيري کارايي هاي سه گانه مذکور, مدلهاي سه گانه اي مبتني بر تکنيک DEA توسعه داده شده است:1ـ مدل کارايي عملياتي 2ـ مدل کارايي کيفيت خدمات 3ـ مددل کارايي سودآوريدر بخش نهايي پژوهش حاضر, محققين با استفاده از تحليل رده اي و ارايه يک مدل خطي کارا اقدام به ترکيب نمران بدست آمده براي کاراييهاي سه گانه و درجه بندي شعب از درجه يک تا درجه نه نمودند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها