ارزيابي عملکرد کارکنان در محيط TQM

ارزيابي عملکرد کارکنان در محيط TQM

 

 

نویسندگان: منظري حصار مهدي
کلیدواژه ها: ارزيابي توزيع عملکرد | مديريت کيفيت جامع | ارزيابي عملکردي

چکیده:

مديريت کيفيت جامع به عنوان پارادايمي جديد در دهه هاي اخير مطرح مي باشد که همواره به فکر بهبود فرايندها و سيستم و همواره بر پايه اصل مشتري مداري مي باشد. دمينگ بنيانگذار اين پارادايم, ارزيابي عملکرد کارکنان را از جمله موانع پياده سازي مديريت کيفيت جامع مي داند. او با توجه بيش ازحد به تاثير سيستم بر انحرافات عملکرد, نقش کارکنان را در انحراف عملکرد ناچيز و به علت ايجاد رقابت, بين کارکنان و از بين بردن تلاش گروهي که لازمه TQM است, ارزيابي عملکرد کارکنان را مجاز نمي داند. از طرفي با نقد مفروضات دمينگ درباره انحرافات عملکرد و نيز فوائدي که ارزيابي عملکرد براي سازمان ها در زمينه تشخيص نيازهاي آموزشي و کمک به بهبود عملکرد کارکنان و غيره دارد, با نگرشي جديد به ارزيابي عملکرد سعي نموده ايم که ويژگيها و معيارها و اهداف مديريت عملکرد در محيط کيفيت را تبيين نموده و از بين تحقيقات انجام شده شيوه اي را براي ارزيابي عملکرد کارکنان که با فلسفه TQM سازگار باشد بيان کنيم.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها