ارائه مدل قيمت گذاري فناوري از طريق هزينه يابي بر مبناي فعاليت ها

ارائه مدل قيمت گذاري فناوري از طريق هزينه يابي بر مبناي فعاليت ها

 

 

نویسندگان: شفيعا محمدعلي | شاکري آرنوش | صفري علي
کلیدواژه ها: فناوري | قيمت گذاري | فعاليت | هزينه يابي

چکیده:

با افزايش سهم فناوري و ساير اجزاي هزينه هاي سربار در توليد کالاها و خدمات, روشهاي هزينه يابي سنتي, اطلاعات صحيح در مورد هزينه سر بار و تسهيم آن فراهم نمي آورد در حاليکه اطلاعات بهاي تمام شده محصولات, خدمات و مشتريان از مهمترين اطلاعات مالي بوده که براي تصميمات مديريت مورد نياز است.برآورده نشدن اطلاعات مورد نياز مديريت توسط سيستم هاي هزينه يابي سنتي, صاحبان فناوري را به سمت استفاده از سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت متمايل کرده است. هزينه يابي بر مبناي فعاليت ها با بررسي فعاليت هايي که مستقيما در فرايند عملياتي دخالت دارند, به ارائه اطلاعات دقيق بهاي تمام شده مي پردازد. اين روش براي افزايش دقت هزينه هاي محصول که هم در هزينه هاي سفارش کار و هم هزينه يابي فرآيند مشخص شده اند, مورد استفاده قرار مي گيرد.طي اين مقاله با جستجوي کتابخانه اي و اينترنتي و رويکرد بهينه کاوي سعي شده مدلي چهار مرحله اي ارائه گردد تاقيمت گذاري موفق براي فن آوري هايي که هزينه هاي سربار زياد, توليدات چند محصولي و سيستم هاي توليد پيچيده دارند, بهتر انجام گيرد. از اينرو مشخص شده است, هزينه يابي که يکي از مهم ترين اجزاي قيمت گذاري فناوري بوده و تصميمات در مورد آن تاثير زيادي بر روي سودآوري بنگاه به همراه خواهد داشت, چگونه محاسبه و اعمال گردد. نتايج حاصله در اين مقاله از طريق شبيه سازي و مقايسه قيمت گذاري فناوري در يک پروژه سه ساله بين دو روش هزينه يابي سنتي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت صحه گذاري شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها