تدوين شاخصهاي سنجش عملکرد واحدهاي پژوهشي (مطالعه در شرکت پالايش گاز سرخون و قشم)

تدوين شاخصهاي سنجش عملکرد واحدهاي پژوهشي (مطالعه در شرکت پالايش گاز سرخون و قشم)

 

 

نویسندگان: ذاکري علي | اديب حميدرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | AHP گروهي | شاخصهاي سنجش عملکرد | تکنيک دلفي | پژوهش

چکیده:

عصر حاضر را مي توان عصر تغيير ناميد. آنچه در اين عصر با ثبات مي ماند, تغيير است. اين تغييرات تمامي جنبه هاي زندگي بشر امروز را در بر مي گيرد. اين امر موجب مي گردد که متدها, مدلها, تکنيک ها و روشهاي موجود نيز از پويايي برخوردار باشند و با تغييرات محيطي همسو شوند. سازمانهاي پويا و آنهايي که قصد رقابت در اين دنياي پيچده و پر تغيير امروز را دارند, مي بايست خود را با اين تغييرات وفق دهند و ورود به دهکده جهاني و بازار رقابت بين المللي به غير از اين, راه ديگري ندارد. واضح است که الزامات رقابت جهاني با بايسته هاي رقابت محلي متفاوت است. بنابراين سازمانها مي بايست اين الزامات را شناسايي نموده و به کار گيرند. پژوهش و تحقيق و توسعه از جمله ابزارهاي اساسي شناسايي اين الزامات است. نظر به اين که اهميت شناسايي و به کارگيري اين الزامات به اندازه ماندگاري سازمانها است, نقش و اهميت واحد پژوهش در سازمانهايي که قصد ورود به رقابت جهاني را دارند, پر رنگ تر مي شود. بنابراين امروزه سازمانهاي پيشرو بيش از پيش به تحقيق و توسعه اهميت داده و لازم است اثر بخشي آن را بيشتر از گذشته کنترل نمايند. جهت حصول به اين مهم, طراحي و انتخاب مدل ارزيابي عملکرد مناسب و قبل از آن تعيين و استخراج شاخصهاي سنجش اثربخشي واحدهاي پژوهشي ضروري است. در اين مقاله نتايج پژوهش شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر کارايي واحد پژوهش شرکت پالايش گاز سرخون و قشم ارايه مي گردد. جهت حصول به مقصود, ابتدا با استفاده از روشهاي پيمايشي به نظر سنجي در خصوص فعاليت هاي اين بخش پرداخته شده است, سپس با استفاده از نتايج مرحله فوق و مطالعات کتابخانه اي مجموعه شاخص هايي تاثيرگذار در افزايش اثر بخشي واحدهاي پژوهشي, شناسايي و ليست گرديدند. در مرحله بعد با بهره گيري از روشهـا و تکنيکهاي تصميم گيري گروهي, و نظر خواهي از خبره ها, مجموعه شاخص هايي که بيشترين اجماع در مورد آنها وجود داشت شناسايي و استخراج شدند. جهت وزن دهي و رتبه بندي و تعيين ميزان اهميت هر شاخص, با طراحي ماتريس مقايسات زوجي و استفاده از مفاهيم تکنيکAHP گروهي, و مشخصـا روش مجمـوع وزين و رده بندي شده (Hierarchical Addittive WeightingMethod) شاخص ها وزن دهي و رتبه بندي شدند. شاخص هاي استخراج شده جهت استفاده در اين شرکت و ساير شرکتهاي وابسته صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و حتي با تغييراتي در ساير بنگاههاي اقتصادي توليد گرا, قابليت کاربرد دارد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها