ارايه سيستم سنجش عملکرد زنجيره تامين بر اساس مدل تعالي EFQM

ارايه سيستم سنجش عملکرد زنجيره تامين بر اساس مدل تعالي EFQM

 

 

نویسندگان: خسروجردي اميرحسين | شکاري امير
کلیدواژه ها: زنجيره تامين | مدل هاي تعالي سازماني EFQM | ارزيابي عملکرد

چکیده:

رمز بقاي سازمان ها در برآوردن نيازهاي مشتريان است و نگرش SCM نه تنها هدف نهايي در ارتباط با مشتري که محصول نهايي را تحويل مي دهد, بلکه يک توالي از تامين کنندگان را در اين راستا موثر مي داند و يکپارچه سازي سازمان هاي درگير و هماهنگ سازي جريان هاي مواد, اطلاعات و مالي را برا ي بهبود رقابت پذيري زنجيره تامين مورد بررسي قرار مي دهد. از سوي ديگر عملکرد مناسب زنجيره تامين نقش کليدي در موفقيت يک سازمان و دست يابي پايدار به اهداف و بويژه سودآوري آن دارد. در اين راستا استقرار يک سيستم سنجش عملکرد زنجيره تامين در بهبود مستمر عملکرد آن توصيه مي گردد. اندازه گيري عملکرد در هر سازمان نياز به سه فاکتور مدل- شاخص - روش اندازه گيري دارد. در اين مقاله جنبه ها و ابعاد مختلف اين فاکتورها بين زنجيره تامين و مدل EFQM بررسي شده و سپس شاخص هايي به منظور ارزيابي عملکرد زنجيره تامين پيشنهاد شده است. سرانجام راهکارهايي جهت نيل به اهداف فوق ارايه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها