ملاحظات نظام بودجه بندي در راستاي تحقق عدالت منطقه اي

ملاحظات نظام بودجه بندي در راستاي تحقق عدالت منطقه اي

 

 

نویسندگان: سعدآبادي علي اصغر | پورعزت علي اصغر | سيدرضائي ميريعقوب
کلیدواژه ها: تنوع قومي | بودجه عمومي | عدالت منطقه اي | سيستم بودجه بندي

چکیده:

رشد و توسعه اقتصادي عدالت گرايانه همواره يکي از اهداف مهم در يک کشور محسوب مي شود و دستيابي به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. يکي از مهم ترين ابزارهاي دولت براي توسعه عدالت گرايانه در گستره سرزميني هر کشور, بودجه عمومي است که تحت تاثير برآيند سيستم بودجه بندي کشور قرار دارد, بنابراين اين پژوهش با هدف «شناسايي عوامل قابل ملاحظه نظام بودجه بندي ايران در راستاي تحقق عدالت منطقه اي از طريق بودجه عمومي» انجام شد. روش پژوهش, نظريه داده بنياد بود و نمونه گيري به روش نظري و گلوله برفي انجام شد. مصاحب هاي باز و نيمه ساختاريافته با کارشناسان «سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور» که متولي امر تدوين لايحه بودجه هستند و همچنين تحليل گران سند بودجه, ابزار اصلي گردآوري داده ها است. با تحليل داده ها از طريق کدگذاري باز, محوري و انتخابي متغير اصلي پژوهش با عنوان «عوامل قابل ملاحظه در سيستم بودجه بندي» شناسايي شد. متغير اصلي از شش طبقه فرعي تشکيل شده و دربرگيرنده عواملي است که به اعتقاد کارشناسان بايد در راستاي تحقق عدالت منطقه اي مدنظر قرار گيرند و هر يک ضريبي از ضرايب اهميت را در هنگام شاخص بندي براي بودجه نويسي و بعدا تصويب و تخصيص بودجه به خود اختصاص دهند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها