کاربرد مدل تلفيقي کارت امتيازي متوازن پويا و تحليل پوششي داده ها به منظور ارزيابي عملکرد مراکز صدا و سيما (مطالعه موردي: صدا و سيماي مرکز لرستان)

کاربرد مدل تلفيقي کارت امتيازي متوازن پويا و تحليل پوششي داده ها به منظور ارزيابي عملکرد مراکز صدا و سيما (مطالعه موردي: صدا و سيماي مرکز لرستان)

 

 

نویسندگان: کشوري محمدرضا | جعفري اسکندري ميثم
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن پويا | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | صدا و سيما | پويايي سيستم

چکیده:

امروزه يکي از مهمترين عوامل موفقيت سازمان ها ارزيابي عملکرد است. بنابراين ضروري است در ارزيابي عملکرد از سيستمي استفاده شود که در تمامي ابعاد مالي و غير مالي عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گيرد و ميزان کارايي سازمان محاسبه گردد. اين تحقيق در پي ارائه مدلي جديد براي ارزيابي عملکرد مراکز استاني صدا و سيما با تلفيق کارت امتيازي متوازن پويا و تحليل پوششي داده ها است, بنابراين با استفاده از نظر مديران و کارشناسان خبره, پرسشنامه محقق ساخته اي طراحي و پس از توزيع در ميان نمونه هدف, 15 شاخص بر مبناي ابعاد چهار گانه کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد مراکز صدا و سيما استخراج گرديد. در ادامه با استفاده از نرم افزار ونسيم, نمودار علي – معلولي و نمودار موجودي – جريان ترسيم شد و معيار رضايت مخاطبان شبيه سازي گرديد, همچنين تحليل حساسيت, تعيين ورودي ها و خروجي ها براي مدل تحليل پوششي داده ها و در نهايت تعيين مراکز کارا و ناکارا ارائه شده است. نتايج حاصل نمايانگر کاربرد مناسب مدل تلفيقي ارائه شده در مراکز استاني صدا و سيما است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها