تدوين مدل ارزيابي عملکرد فني ادارات کل ورزش و جوانان استان هاي کشور

تدوين مدل ارزيابي عملکرد فني ادارات کل ورزش و جوانان استان هاي کشور

 

 

نویسندگان: سوادي مهدي | سايباني حميدرضا | احمدي سيروس
کلیدواژه ها: جوانان و ورزش بانوان | ورزش همگاني | بعد قهرماني | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تدوين مدل ارزيابي عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان هاي کشور مي باشد. نوع تحقيق توصيفي است و به روش ميداني انجام شده است. اين مطالعه جز مطالعات ترکيبي است. جامعه آماري اين مطالعه در بخش کيفي شامل خبرگان اجرايي و علمي و در بخش کمي کارشناسان دفاتر ارزيابي عملکرد (439 نفر) بود که با روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان از ميان آنها تعداد 205 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. اطلاعات مورد نياز نيز از دو روش کتابخانه اي و ميداني با ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري گرديد و براي تحليل داده ها در بخش کيفي از روش کلايزي و در بخش کمي از آزمون هاي تحليل مسير و فريدمن استفاده شد. با توجه به نتايج تحقيق, براي ارزيابي عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان بايد از هفت بعد ورزش قهرماني, همگاني, بانوان, جوانان, مالي, منابع انساني و فناوري اطلاعات استفاده کرد. تحليل داده ها همچنين نشان داد که ورزش قهرماني به علت ملموس بودن نتايج آن مانند مقام هاي کسب شده در اولويت قرار دارد. از طرفي ورزش موضوعي است که هم خودش مي تواند درآمد زا باشد و هم نياز زيادي به منابع مالي دارد و بر همين اساس بعد مالي بعد از بعد ورزش قهرماني و قبل از ابعاد ورزش همگاني, ورزش بانوان و حتي امور جوانان در اولويت دوم قرار دارد. ابعاد ورزش همگاني, ساماندهي امور جوانان, ورزش بانوان, منابع انساني و فناوري اطلاعات در رتبه هاي بعدي اين ليست قرار دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها