مديريت و کاهش بهاي تمام شده، با محوريت طبقه بندي طبيعي هزينه ها در کسب کارهاي کارآفرينانه با رويکرد ارزش آفريني

مديريت و کاهش بهاي تمام شده، با محوريت طبقه بندي طبيعي هزينه ها در کسب کارهاي کارآفرينانه با رويکرد ارزش آفريني

 

 

نویسندگان: ثنائي محمدي محمدحسين | عمادالشريعه مجيد | حسن زاده ودود | ستاري بهرام
کلیدواژه ها: بهايابي و بهاي ساخت | صورتحساب ارزش از ديد مشتري | مديريت بها | شناسائي مودا

چکیده:

کنترل و کاهش هزينه را مي توان مقوله اي متاثر از دو عامل دانست. يکي در سطح کلان قابل بررسي است که به مديريت کشور و ساختارها و ساير عوامل آن مربوط مي شود ولي ديگري به مديريت خود کسب و کار و عملکرد صاحبان کسب کار مربوط مي شود اين مقاله با پرداختن به مورد دوم يعني عملکرد صاحبان کسب و کار ابتدا با بررسي مباني نظري و مطالعات گذشته صورتحساب ارزش مشتري شناسائي و معرفي گرديد و بعدا با معرفي موداهاي موجود در زنجيره ارزش و روش شناسائي موداها که با بررسي تک تک فعاليتهاي زنجيره ارزش يک واحد توليدي امکان پذير است تکنيکهايي براي مديريت بر آنها ارائه و معرفي گرديد و بعدا دستورالعمل هاي ويژه اي هم براي هر يک از اجزا طبقه بندي طبيعي هزينه ها (مواد- دستمزد- سربار- هزينه هاي توزيع و فروش و اداري تشکيلاتي) ذکر گرديد که بدين وسيله, رويه و الگويي براي حسابداران جهت شروع عمليات مديريت و کاهش هزينه ارائه گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها