ارائه الگويي فازي براي ارزيابي عملکرد حسابرسان در موسسات حسابرسي (مورد مطالعه موسسه حسابرسي مفيد راهبر)

ارائه الگويي فازي براي ارزيابي عملکرد حسابرسان در موسسات حسابرسي (مورد مطالعه موسسه حسابرسي مفيد راهبر)

 

 

نویسندگان: اسمعيل پورزنجاني سعيد | کاظمي مهدي
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | بهره وري | عدالت رويه اي | موسسات حسابرسي | سيستم فازي

چکیده:

هدف اين پژوهش ارزيابي عملکرد حسابرسان و ارتقاي ارزشيابي عادالنه عملکرد آنها در راستاي رسيدن به اهداف موسسات حسابرسي و نحوه تعيين ميزان پرداخت کارانه بر اساس مدل فازي و مقايسه آن با روش سنتي ارزيابي عملکرد است. براي اين منظور دو فرضيه تدوين و مورد آزمون قرار گرفت. ارزيابي عملکرد حسابرسان بيش از آنکه يک موضوع کمي باشد, يک موضوع کيفي است. در اين پژوهش امتيازات هر يک از معيارهاي کنترل کيفي حين و انتهاي پروژه, ارزيابي فردي و ارزيابي گروهي با توجه به کارت امتيازي متوازن هر يک از تيم هاي حسابرسي با توجه به نظر خبرگي مديران, مجموعه ضرايب متغير به چند دامنه فازي را تشکيل داده و سپس قواعد سيستم فازي در مورد آنها طراحي شده است. امتيازات سهگانه حسابرسان سه متغير ورودي و امتيازات نهايي آنها خروجي سيستم فازي خواهد بود. براي محاسبه امتيازات نهايي, از امتيازات سه گانه و قواعد يکپارچه سازي متغيرهاي خروجي استفاده شده است.جامعه آماري پژوهش کليه مديران بزرگترين موسسه حسابرسي خصوصي کشور شامل 28 نفر بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. براي بررسي روايي اين تحقيق از نظرهاي کارشناسي حسابرسان خبره و براي پايايي نمرات از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي ارزشيابي, از نتايج ارزيابي 3 دوره بين سالهاي 1391 تا 1393 شامل, 200نفر از کارکنان به دو روش کلاسيک و فازي استفاده شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که در سطح خطاي 95 %مدل فازي از اطمينان و دقت کافي برخوردار است. همچنين, اين نتايج با استفاده از آزمون T نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که بين ميانگين امتيازات حاصل از مدل فازي و سنتي تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها