ارزيابي عملکرد: راهي به سوي تعالي نظام آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد)

ارزيابي عملکرد: راهي به سوي تعالي نظام آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد)

 

 

نویسندگان: عارفي محبوبه | شمس مورکاني غلامرضا | خادمي کله لو محمد
کلیدواژه ها: مدل تعالي سازماني | ارزيابي عملکرد | آموزش عالي | EFQM

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد و به روش توصيفي (پيمايشي) انجام شد. جامعه آماري پژوهش, همه اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه بودند که با روش تصادفي طبقه اي و بر اساس جدول مورگان 27 نفر از اعضاي هيات علمي و 43 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري, دو پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالي ويژه اعضاي هيات علمي و کارکنان بود که بر اساس مدل EFQM نسخه آموزش عالي طراحي شد. روايي پرسشنامه از سوي صاحب نظران تاييد و پايايي هر دو پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.97 و 0.98 برآورد شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي (فراواني, درصد و ميانگين), آمار استنباطي ( tتک گروهي, آزمون فريدمن و t گروه هاي مستقل) و منطق امتيازدهي EFQM تحليل شد. يافته ها نشان داد که: 1. بين ميزان کاربست معيارهاي مدل تعالي در اين دانشگاه تفاوت معني داري وجود دارد, 2. تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارکنان در رابطه با وضعيت معيارهاي توانمندساز معني دار بود, 3. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد 302 امتياز از 500 امتياز حوزه توانمندسازهاي مدل تعالي سازماني را به دست آورد و از نظر تعالي در وضعيت متوسط قرار گرفت, لذا ضروري است رهبران دانشگاه بهبود وضعيت معيارهاي توانمندساز را ازجمله مهم ترين اولويت هاي استراتژيک دانشگاه قرار دهند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها