بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سيستم هاي ارزيابي عملکرد در شرکت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران

بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سيستم هاي ارزيابي عملکرد در شرکت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: جوادي سيدعلي | ناصري احمد
کلیدواژه ها: فرهنگ سازماني | سيستم هاي ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين «فرهنگ سازماني» و دو مشخصه سيستم هاي ارزيابي عملکرد يعني «تنوع ارزيابي عملکرد» و «هدف استفاده از سيستم هاي ارزيابي عملکرد» است. از اين رو, تعداد 220 شرکت از400 شرکت توليدي حاضر در بورس به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با پرسش نامه, داده هاي لازم گردآوري و با مدل توسعه يافته جين فرانسوانري (2006) آزمون شده است. نتايج نشان مي دهد که ميزان تنوع ارزيابي عملکرد و به کارگيري سيستم هاي ارزيابي عملکرد براي «تصميم سازي استراتژيک» و «شناسايي نقاط عطف» بين مديران ارشد شرکت هاي داراي فرهنگ غالب انعطاف پذيري بيش تر از مديران ارشد شرکت هاي داراي فرهنگ غالب کنترلي است. هم چنين نتايج نشان داد که به کارگيري سيستم هاي ارزيابي عملکرد براي نظارت, شناسايي نقاط عطف, تصميم سازي استراتژيک و قانونمند سازي اثر مثبت و معناداري بر تنوع ارزيابي عملکرد دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها