نوع شناسي شاخص هاي ارزيابي عملکرد منابع انساني (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)

نوع شناسي شاخص هاي ارزيابي عملکرد منابع انساني (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)

 

 

نویسندگان: نوروزي مرضيه | پويا عليرضا
کلیدواژه ها: منابع انساني | تحليل عاملي | ارزيابي عملکرد | نوع شناسي

چکیده:

هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و کيفيت فعاليت هاي خود, نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد. امروزه درک صحيح مجموعه نيازها و مديريت صحيح سرمايه هاي انساني, کليد اصلي موفقيت سازمان ها به شمار مي آيد. هدف از انجام اين پژوهش شناسايي و دسته بندي عوامل موثر بر ارزيابي عملکرد کارکنان با استفاده از تکنيک تحليل عاملي مي باشد. پس از بررسي ادبيات پژوهشي و مطالعات پيشين 62 عامل موثر بر ارزيابي عملکرد شناسايي شد که بعد از پالايش مفهومي به 45 عامل کاهش يافت. با استفاده از تحليل عاملي اين عوامل به 8 شاخص اصلي ارزيابي عملکرد که عبارتند از عوامل شخصيتي, مديريت عملکرد, کار گروهي, تعهد و ارزش هاي اخلاقي نسبت به سازمان, مهارت هاي ارتباطي, مديريت دانش و اطلاعات, طراحي محصولات و خدمات مبتني بر نيازها و انتظارات مشتري و شهروندي سازماني تقسيم بندي گرديد. در نهايت با استفاده از روش مدل يابي معادلات ساختاري با کمک نرم افزار Amos روايي مدل پژوهش بررسي شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها