طراحي مدل پوياي کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد شعب بانک

طراحي مدل پوياي کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد شعب بانک

 

 

نویسندگان: پويا عليرضا | اسدپور الهام | مطهري فريماني ناصر
کلیدواژه ها: پويايي سيستم | کارت امتيازي متوازن | شعبه بانک | کارت امتيازي متوازن پويا | ارزيابي عملکرد

چکیده:

در محيط متلاطم امروزي سازمان ها براي حفظ بقاي خود نياز بسياري به نظام ارزيابي عملکرد دارند. به منظور ارزيابي عملکرد در سازمان ها ابزارها و مدل هاي مختلفي در ادبيات مربوطه ارائه شده اند که هر يک مزايا و معايبي دارند. در ميان آن ها محبوبيت کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد به دليل در نظر گرفتن شاخص هاي مالي و غير مالي رو به افزايش است. اما اين رويکرد داراي محدوديت هايي است, به عنوان مثال اين رويکرد تعاملات را به صورت يک طرفه در نظر مي گيرد, تأخير زماني بين علت و معلول را در نظر نمي گيرد, ابزاري براي اعتبارسنجي شاخص ها و انتخاب آن ها ندارد. در اين پژوهش سعي شده است تا با بهره گيري از روش پويايي شناسي سيستم در کارت امتيازي متوازن در يک مطالعه موردي که يک شعبه بانک است, بر محدوديت هاي نظام ارزيابي عملکرد کارت امتيازي متوازن غلبه شود و تأثير سياست ها بر عملکرد شعبه بررسي گردد. براي اين منظور پس از بررسي شرايط واحد موردمطالعه, نظام ارزيابي عملکرد با نرم افزار Vensim شبيه سازي شده و چهار سياست تعريف گرديد. با استفاده از روش تسلط, بهترين سياست انتخاب شد و پس از آن با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهادهايي در جهت بهبود شاخص هاي ارزيابي عملکرد در مورد مطالعه ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها