طراحي مدل مفهومي ارزيابي سرآمدي واحد هاي کاري در سازمان ها

طراحي مدل مفهومي ارزيابي سرآمدي واحد هاي کاري در سازمان ها

 

 

نویسندگان: جوشقاني زاده مرتضي | سقايي عباس
کلیدواژه ها: تعالي سازماني | مديريت عملکرد | پنل دلفي | تعالي واحد کاري | کنترل کيفيت جامع

چکیده:

در اين مقاله قصد داريم با نگاه به مفهوم مديريت کيفيت و نقش واحد هاي کاري سازمان, به شناسايي و معرفي معيارهاي اصلي مدل تعالي واحد هاي کاري پرداخته و آنها را معرفي نماييم. اينکه چگونه فاکتور هاي کليدي مديريت کيفيت جامع ميتواند يک سيستم مديريتي در واحد هاي کاري سازمانها را بهبود, و عملکرد آنها را ارزيابي کند. لذا ابتدا با جستجو در پژوهش ها و مدلهاي مختلف مديريت عملکرد و تعالي, معيارهاي مرتبط بررسي و شناسايي شده و از طريق يک پنل دلفي مهمترين آنها در تعالي واحد کاري در چند بار نظر خواهي از خبرگان تعيين شدند. سپس با استفاده از مفاهيم مديريت کيفيت, مديريت توليد, مديريت فرآيندها و پروژه ها, مديريت ريسک و. . . در مدل هايي نظير مدل تعالي سازمان EFQM, ايزو 9001, توليد ناب, مدل تکامل قابليت يکپارچه سازي و. . . به شناسايي زير معيارهاي هر يک از آنها, از طريق همان پانل دلفي پرداخته و نهايتا معيارهاي اصلي مدل مفهومي تعالي واحدهاي کاري را ارائه کرديم. اين مقاله تلاش دارد تا شکاف موجود درپژوهش هاي موجود در مديريت عملکرد واحدهاي کاري را تکميل نمايد و در کشف متغيرهايي که بتواند نتايج حاصله از رضايت مشتريان و ذي نفعان يک واحد کاري را بهبود دهد به رهبران واحد هاي کاري کمک کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها