ارزيابي عملکرد نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه با استفاده از ترکيب شاخص هاي تعالي سازماني و روش تحليل پوششي داده

ارزيابي عملکرد نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه با استفاده از ترکيب شاخص هاي تعالي سازماني و روش تحليل پوششي داده

 

 

نویسندگان: ميرزايي نبي مسعودحسين | کاظمي عابدين
کلیدواژه ها: تعالي سازماني | کارايي | نمايندگي هاي بيمه | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

استفاده از روش ارزيابي عملکردي که بتواند به دقت واحدهاي کارا را از ناکارا تفکيک سازد از اهميت بسياري برخوردار است. لذا در اين تحقيق ترکيب شاخص هاي تعالي سازماني و روش تحليل پوششي داده ها به عنوان روش ارزيابي نمايندگي هاي حقوقي شرکت هاي بيمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص هاي مدل اروپايي تعالي سازماني به عنوان ورودي ها و خروجي هاي مدل تحليل پوششي داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بيمه, ضريب اهميت هر معيار مدل تعالي سازماني به روش آنتروپي شانون تعيين گرديد. سپس با نمره هاي حاصل از پرسشنامه دوم, عملکرد 35 نمايندگي حقوقي شرکت بيمه مورد بررسي, ارزيابي گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که ترکيب مدل تعالي سازماني به عنوان يک مدل کيفي و مدل تحليل پوششي داده ها به عنوان يک مدل کمي, مدل مناسبي براي ارزيابي عملکرد مي باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقياس روش تحليل پوششي داده ها, در ارزيابي عملکرد نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه, تمايز ميان واحدهاي کارا و ناکارا با دقت بالاتري صورت مي گيرد. همچنين نتايج نشان دادند که دو حالت ورودي محور و خروجي محور مدل تحليل پوششي داده ها در سنجش کارايي نمايندگي هاي بيمه به نتايج يکساني منجر مي گردند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها