ارائه الگوي ارزيابي عملکرد پارک هاي علم و فناوري

ارائه الگوي ارزيابي عملکرد پارک هاي علم و فناوري

 

 

نویسندگان: دانش فرد کرم اله | ميرسپاسي ناصر | اصغري حرمت
کلیدواژه ها: رويکرد کيفي و کمي | ارزيابي عملکرد پارک هاي علم و فناوري | پارک هاي علم و فناوري

چکیده:

زمينه و هدف: يکي از چالش هايي که پارک هاي علم و فناوري- با گذشت دو دهه از شروع فعاليتشان در کشور- با آن مواجه هستند, نبود يک نظام کارآمد ارزيابي عملکرد دقيق با هدف کمک به تصميم گيران, سياست گذاران و مديران براي توسعه اين پارک هاست. اين پژوهش با هدف ارائه الگوي مناسب, براي ارزيابي عملکرد پارک هاي علم و فناوري در کشور انجام شده است.روش شناسي: در اجراي اين تحقيق از دو رويکرد کيفي و کمي به صورت تلفيقي استفاده شده است. از طريق بررسي مباني نظري, تحليل اسناد و مدارک و نظرخواهي از 20 نفر از خبرگان و با استفاده از فن دلفي, الگوي ارزيابي عملکرد واحدهاي سازماني در پارک هاي علم و فناوري, طراحي و با مشورت خبرگان تکميل شد. براي ارزيابي الگو, پرسشنامه تحقيق به صورت ميداني, در بين 260 نفر از کارشناسان و مديران شاغل در پارک هاي علم و فناوري تهران توزيع شد. تحليل داده ها با استفاده از الگو سازي معادلات ساختاري انجام شده است.يافته ها: الگوي ارزيابي عملکرد نهايي, در قالب هشت بعد (خلق ارزش اقتصادي و توليد ثروت, تعامل و هم افزايي, برنامه ريزي و مديريت, فرهنگ سازماني, رويکرد استراتژيک, رويکرد نسبت به مشتري (ارباب رجوع) و تشويق سرمايه گذاري و مديريت کارکنان) به همراه شاخص هاي مرتبط, شناسايي و طبقه بندي شده است.نتيجه گيري: مولفه هاي مديريت کارکنان و رويکرد نسبت به مشتري (ارباب رجوع), مهم ترين ابعاد الگوي ارزيابي عملکرد پارک ها شناسايي شده اند. بر اين اساس, پيشنهادهايي جهت مديريت اثربخش عملکرد اين پارک ها ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها