تحليل وضعيت هزينه کرد بودجه در برنامه هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي ايران

تحليل وضعيت هزينه کرد بودجه در برنامه هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي ايران

 

 

نویسندگان: منصف علي | اسماعيلي محمد | ابراهيمي مهدي | مقصودي ايمن حميدرضا | مقصودي ايمن علي | هادوي سيده فريده
کلیدواژه ها: همگاني و تفريحي | بودجه ريزي | فوق برنامه ورزشي دانشگاه ها | آموزشي | ورزش قهرماني

چکیده:

مقدمه و هدف: هدف از اجراي اين تحقيق, بررسي و تحليل وضعيت هزينه کرد بودجه در برنامه هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي ايران است. در اين تحقيق, وضعيت برنامه هاي فوق برنامه دانشگاه ها در سه بخش (آموزشي, همگاني و تفريحي, ورزش قهرماني) از نظر تعداد برنامه هاي اجرا شده و تعداد نفرات شرکت کننده و همچنين بودجه هزينه شده در سه بخش (آموزشي, همگاني و تفريحي, ورزش قهرماني) به تفکيک دختران و پسران در سال 1388 و مورد توصيف و تحليل قرار خواهد گرفت.روش شناسي: براي بررسي وضعيت برنامه ها و ميزان هزينه کرد بودجه در فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي ايران از پرسش نامه محقق ساخته (روايي صوري قابل قبول و پايايي با الفاي کرونباخ 0.81) استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق, شامل کليه دانشگاه هاي ايران و نمونه آماري تحقيق 41 دانشگاه از مجموع 60 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم, تحقيقات و فناوري است که به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي تحليلي است.يافته ها و نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق نشان داد در بخش دختران: برنامه هاي آموزشي (47 درصد), برنامه هاي همگاني و تفريحي (46.2 درصد) و برنامه هاي ورزش قهرماني (37.8 درصد) و در بخش پسران: برنامه هاي آموزشي (53 درصد), برنامه هاي همگاني و تفريحي (53.8 درصد) و برنامه هاي ورزش قهرماني (62.2 درصد) برگزار گرديده است. همچنين يافته ها نشان مي دهد در بخش دختران 42.4 درصد افراد در برنامه هاي آموزشي, 42.3 درصد در برنامه هاي همگاني و تفريحي و 39.6 درصد در برنامه هاي ورزش قهرماني شرکت کرده اند. در بخش پسران 57.6 درصد از افراد در برنامه هاي آموزشي, 57.7 درصد در برنامه هاي همگاني و تفريحي و 60.4 درصد در برنامه هاي ورزش قهرماني شرکت نموده اند. يافته هاي تحقيق, نشان داد از مجموع 18903000000 ريال کل بودجه هزينه شده, 44.4 درصد براي دختران و 55.6 درصد بودجه به بخش پسران اختصاص يافته و همچنين از مجموع کل بودجه هزينه شده 26.8 درصد به برنامه هاي آموزشي, 29.2 درصد به همگاني و تفريحي و 44 درصد به ورزش قهرماني اختصاص يافته است. ميانگين سرانه بودجه هزينه شده هر دانشجو 1342 ± 55729 ريال است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها