ارزيابي مدل هاي درخت تصميم در پيش بيني عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي مدل هاي درخت تصميم در پيش بيني عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: زرکش شهره | رييسي واناني ايمان | بولو قاسم
کلیدواژه ها: درخت تصميم | ارزيابي عملکرد مالي | داده کاوي

چکیده:

نسبت هاي مالي همواره يکي از منابع قوي در ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران است. يکي از روش هاي پيش بيني عملکرد استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي است. در اين پژوهش, چهار مدل درخت تصميم به منظور ارزيابي عملکرد, پياده سازي و مدل ها با معيار هاي ارزيابي مقايسه شدند. بدين منظور نمونه اي متشکل 21 نسبت در 534 شرکت پذيرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بين سال هاي 1390 تا 1393 به عنوان متغيرهاي مستقل و دو نسبت بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغيرهاي وابسته انتخاب شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که بين دو متغير بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام, بازده حقوق صاحبان سهام از لحاظ ارزيابي هاي به دست آمده از صحت بالاتري برخوردار است و در بين چهار درخت تصميم سي فايو از بهترين شاخصه هاي ارزيابي برخوردار بود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها