تبيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد و تعيين درجه اهميت آنها بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) در شرکت پايانه هاي نفتي ايران

تبيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد و تعيين درجه اهميت آنها بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) در شرکت پايانه هاي نفتي ايران

 

 

نویسندگان: رضواني حميدرضا | يعقوبي زاده حسين | منوريان عباس | رحيمي علي
کلیدواژه ها: معيار مشتري و جامعه | معيار فرآيندهاي داخلي | فرآيند تحليلي سلسله مراتبي | معيار يادگيري و رشد | ارزيابي عملکرد | مدل کارت امتيازي متوازن | معيار ماموريت/مالي

چکیده:

تبيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد و تعيين درجه اهميت آنها بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن در شرکت پايانه هاي نفتي ايران با استفاده از کاربرد تئوري تصميم گيري چند معياره و بکارگيري از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تحليل مقايسات زوجي و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چويس انجام شده است. با عنايت به روش شناسي دو سري پرسشنامه تهيه و پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور 25نفر از خبرگان که شامل مديران, روسا, کارشناسان و مشاور صنعتي شرکت مزبور نسبت به شناسايي30 معيار و امتياز دهي مطابق با طيف ليکرت اقدام و با بکارگيري تکنيک دلفي طي سه دوره, 18 معيار را که داراي ميانگين بزرگتر از چهار بودند را برگزيدند. ازآنجا که ضريب هماهنگي کندال براي اين 18 معيار در مقايسه دور سوم نسبت به دور دوم, پنجاه و هفت هزارم افزايش داشته و رشد قابل توجهي را در دو دوره نشان نميداد, نظر خواهي متوقف و همين 18 معيار نهايي گرديد. پس از توزيع, تکميل و دريافت پرسشنامه مقايسات زوجي بر اساس 18 معيار نهايي و تغذيه به نرم افزار مزبور, رتبه معيارهاي اصلي و معيارهاي سطوح ديگر مشخص و نتايج حاصل از پژوهش, بيانگر آن است که در اين شرکت بيشترين وزن (رتبه)را معيار ماموريت / مالي داشته ودر تصميم گيري تاثيري بيشتري بر ارزيابي عملکرد شرکت خواهد گذاشت و در مراحل بعد به ترتيب, معيارهاي مشتريان و جامعه, فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد قرار گرفته و بر همين اساس پيشنهادات تحقيق داده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها