تهيه و اعتباريابي پرسش نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه: کاربرد روش آميخته در عمل

تهيه و اعتباريابي پرسش نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه: کاربرد روش آميخته در عمل

 

 

نویسندگان: آهنچيان محمدرضا | بابادي امين
کلیدواژه ها: روش تحقيق آميخته | مديران گروه هاي آموزشي | اعتباريابي پرسش نامه | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف اصلي پژوهش, نشان دادن کاربرد روش تحقيق آميخته در تهيه و اعتباريابي پرسش نامه ارزشيابي عملکرد مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه فردوسي بود. مقاله حاضر, ضمن روشن کردن مسير طي شده در طراحي و اعتباريابي ابزار, نتايج به-دست آمده در قالب پرسش نامه هاي تهيه شده را نيز ارائه داده است. جامعه پژوهش, شامل چهار گروه, اعضاي هيات علمي, مديران گروه هاي آموزشي, روسا و معاونان آموزشي دانشکده ها و دانشجويان بود. به کمک مصاحبه, مذاکره با متخصصان و مرور مستندات, با استفاده از روش دلفي, مولفه هاي اصلي فرم ارزشيابي تهيه شد, پس از دستيابي به مولفه ها, پيش نويس اوليه پرسش نامه ها در چهار فرم و براي چهار گروه آزمودني تهيه شد. پرسش نامه هاي اوليه, روي 112 عضو هيات علمي, 24 رئيس و معاون آموزشي دانشکده, 56 مدير گروه و 112 دانشجو به مرحله اجرا درآمد. با بهره گيري از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي استنباطي شامل «ضريب آلفاي کرونباخ و تحليل واريانس يک طرفه», داده هاي حاصل از پرسش نامه هاي تهيه و اجراشده, مورد اعتباريابي قرار گرفت. ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسش نامه ها از نظر ويژگي هاي فني برحسب نظر اعضاي هيات علمي (ارزيابي توسط همکار) برابر با 0.96, روسا و معاونان آموزشي دانشکده ها (ارزيابي توسط فرادستان) برابر با 0.96, مدير گروه (خود- ارزيابي) برابر با 0.86 و دانشجويان (ارزيابي توسط مصرف کنندگان يا مشتريان) برابر با 0.79 بود که معتبر و مناسب هستند. در مجموع, بيش از 70 درصد از پاسخ دهندگان, پرسش نامه هاي تهيه شده را مناسب تشخيص داده, تفاوتي معني دار هم در متوسط نظريات آنها ديده نشد. در پايان مقاله حاضر, نمونه فرم هاي ارزيابي تهيه و اعتبارسنجي شده, ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها