شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازماني با رويکرد تلفيقي BSC_Fuzzy ANP: مطالعه موردي گروه صنعتي ماموت

شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازماني با رويکرد تلفيقي BSC_Fuzzy ANP: مطالعه موردي گروه صنعتي ماموت

 

 

نویسندگان: موحدي محمدمهدي | صالحي حميد | خدابخش عباس
کلیدواژه ها: منطق فازي | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | فرايند تحليل شبکه اي

چکیده:

نياز به پيشرفت از جمله عوامل موثر در توسعه است و تلاش براي تامين اين نيازها موجب مي شود که سازمان به سمت توسعه سوق يابد. در اين ميان سنجش عملکرد سازمان ها, يکي از قوي ترين ابزارهاي مديريتي است که مي توان به کمک آن, اطلاعات مورد نياز از وضعيت سازمان را به دست آورد. در اين مقاله مدل ارزيابي عملکرد مبتني بر کارت امتيازي متوازن که شامل چهار وجه (مالي, مشتري, فرايندهاي کسب و کار داخلي و يادگيري و رشد) مي باشد به همراه تحليل شبکه اي (ANP) و منطق فازي (Fuzzy), مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين خصوص براي ارزيابي عملکرد, در مرحله اول چشم انداز, استراتژي هاي گروه صنعتي ماموت و شاخص هاي مرتبط با هر کدام از مناظر کارت امتيازي متوازن مشخص مي گردد. در مرحله دوم با استفاده از نظر نخبگان وزن شاخص ها, وجوه کارت امتيازي متوازن و استراتژي ها بر اساس تحليل شبکه اي و به صورت فازي تعيين مي گردد. در مرحله سوم بر اساس نظر نخبگان اين گروه به هر شاخص امتياز داده مي شود, و در مرحله آخر بر اساس وزن هاي محاسبه شده و امتيازات شاخص ها, شاخص ها اولويت بندي مي شوند و عملکرد سازماني گروه صنعتي ماموت اندازه گيري مي شود. مدل پيشنهادي براي ارزيابي عملکرد سازماني گروه صنعتي ماموت در سال 1392 به کار گرفته شد و عملکرد اين واحد 75 درصد محاسبه و ارزيابي گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها