طراحي مدل مفهومي مديريت عملکرد سازماني براي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي

طراحي مدل مفهومي مديريت عملکرد سازماني براي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي

 

 

نویسندگان: ياوري وحيد | زاهدي شمس السادات
کلیدواژه ها: مدل مفهومي | سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي | تحليل مضموني | گونه شناسي | عملکرد سازماني | مديريت عملکرد

چکیده:

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مديريت دولتي قرار گرفته و به هدف محوري آن تبديل شده است. ذي نفعان, خواستار آگاهي از اطلاعات عملکرد سازمان هاي دولتي و نتايج فعاليت هاي آنها هستند, به همين دليل, اين عصر, عصر حکمراني به وسيله مديريت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبيات دانشگاهي, تفسيري سازگار از معناي عملکرد و نظري روشن درباره مهم ترين عناصر مديريت عملکرد در بخش دولتي عرضه نکرده و اجماعي در اين باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگي مفهومي در ادبيات مديريت عملکرد سازماني و نيز پراکندگي و اختلاف ميان مدل هاي مختلف, بر خلا نظري در اين حوزه دلالت مي کند. هدف از اين مقاله, طراحي مدلي مفهومي براي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي است تا از آن به مثابه ابزاري نظري در تحليل شرايط موجود سازمان و نيل به وضع مطلوب بهره برداري گردد. بدين منظور, مدل هاي اين حوزه با رويکرد کيفي و روش تحليل مضموني تجزيه و تحليل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوري به دست آمده, گونه شناسي مدل ها عرضه شد که گونه ايده آل, پشتوانه نظري طراحي مدل مفهومي اين تحقيق است. بر اساس مدل مفهومي پيشنهادشده در اين مقاله, مدل مطلوب مديريت عملکرد سازماني, جامع سه عنصر «ابعاد و معيارهاي عملکرد», «پيش ران هاي دروني و بيروني عملکرد» و «فرآيند (مراحل) مديريت و بهبود عملکرد» است. چنين مدلي بايد در هر سازماني متناسب با اقتضائات آن توسعه يابد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها