بهبود سنجش ارزيابي گروه هاي آموزشي مديريت مراکز آموزش عالي کشور در مدل هاي تحليل پوششي داده ها با استفاده از برنامه ريزي آرماني

بهبود سنجش ارزيابي گروه هاي آموزشي مديريت مراکز آموزش عالي کشور در مدل هاي تحليل پوششي داده ها با استفاده از برنامه ريزي آرماني

 

 

نویسندگان: ميرفخرالديني سيدحيدر | ميرغفوري سيدحبيب اله | طحاري مهرجردي محمدحسين | بابايي ميبدي حميد
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | آموزش عالي | برنامه ريزي آرماني

چکیده:

هدف از اين پژوهش, طراحي يک مدل ترکيبي رياضي به منظور بهبود سنجش ارزيابي گروه هاي آموزشي مديريت در مراکز آموزش عالي کشور است. اساس مدل سازي اين پژوهش تکنيک تحليل پوششي داده هاست, ولي به منظور افزايش دقت در ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي و شناسايي دقيق واحدهاي کارا و ناکارا, از يک مدل که از ترکيب تکنيک تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني طراحي و ساخته شده, استفاده و عملکرد گروه هاي آموزشي از اين منظر سنجيده شده است. بررسي حاضر از نوع کاربردي, از نظر زمان, تک مقطعي و از نظر شيوه اجرا توصيفي ـ رياضي است. جامعه آماري که به منظور تست مدل استفاده شده, مربوط به گروه هاي آموزشي رشته مديريت در 12 دانشگاه سراسري کشور شامل گروه هاي مديريت دانشگاه هاي تهران, علامه طباطبايي, شهيد بهشتي, الزهرا, شاهد, بين المللي امام خميني (ره), گيلان, مازندران, شيراز, اصفهان, فردوسي مشهد و شهيد چمران اهواز است. نتايج حاصل از اين پ‍ژوهش توانايي بالاتر مدل ترکيبي را در تفکيک گروه هاي آموزشي نسبت به مدل هاي اوليه تحليل پوششي داده ها نشان مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها