بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر روند بودجه ريزي يک بانک با استفاده از يک مدل خطي عمومي

بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر روند بودجه ريزي يک بانک با استفاده از يک مدل خطي عمومي

 

 

نویسندگان: تشرفي محمد
کلیدواژه ها: توليد ناخالص داخلي | رشد نقدينگي | نرخ تورم | بودجه ريزي بانک

چکیده:

در اين مقاله روند بودجه ريزي يک بانک دولتي جهت ورود به بازار سرمايه بر اساس سه متغير درصد نرخ تورم, رشد نقدينگي و توليد ناخالص داخلي, با استفاده از يک مدل خطي عمومي و همچنين نرم افزارهاي آماري, طي سالهاي 1380 الي 1387 مورد بررسي قرار گرفت.نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي نرخ تورم و رشد نقدينگي طي سال هاي 80 تا 86 بر توليد ناخالص داخلي اثر گذار بوده, به طوري که ضريب همبستگي معادل 96% را نشان مي دهد. همچنين تاثير رشد نقدينگي بر نرخ تورم با توجه به نتايج رگرسيون و آناليز واريانس به دست آمده از يک مدل خطي عمومي, ضريب همبستگي معادل 83% را نشان مي دهد. نتايج مويد آن است که نرخ تورم با ضريب همبستگي 75% بر روي رشد نقدينگي تاثير معني داري را دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها