مقايسه سيستم هاي سنجش عملکرد و تحليلي بر کارت امتيازي متوازن به عنوان سيستم نوين سنجش عملکرد

مقايسه سيستم هاي سنجش عملکرد و تحليلي بر کارت امتيازي متوازن به عنوان سيستم نوين سنجش عملکرد

 

 

نویسندگان: زنجيردار مجيد | لوني ندا | طالبي فراهاني زرين | موسوي بصري سيدمسلم
کلیدواژه ها: معيارهاي مالي عملکرد | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | سنجش عملکرد | معيارهاي غير مالي عملکرد

چکیده:

در عصر حاضر اندازه گيري عملکرد نقش حياتي در موفقيت سازمان ها ايفا مي کند. آگاهي از عملکرد در تمامي ابعاد مالي و غير مالي براي تصميم گيري مديران سازمان ها حياتي مي باشد. چون معيارهاي مالي براي هدايت و ارزيابي مسيرهاي سازمان در محيط هاي رقابتي کافي نمي باشند, در حقيقت معيارهاي مالي فقط قسمتي از داستان مربوط به اعمال گذشته را بازگو مي کنند و نمي توانند هدايت کافي را براي اعمالي که امروز و فردا براي ايجاد ارزش مالي انجام مي شود فراهم کنند. به اين منظور مدل هاي مختلفي براي اندازه گيري عملکرد توسعه داده شده اند. يکي از اين مدل ها که به عنوان سيستم نوين سنجش عملکرد از آن نام برده مي شود چارچوب کارت امتيازي متوازن مي باشد که داراي مزاياي زيادي نسبت به ساير روش هاي مشابه است و ما در اين مقاله به بررسي نقش آن در سيستم سنجش عملکرد سازمان ها مي پردازيم.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها