شناسايي معيارهاي ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

شناسايي معيارهاي ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

نویسندگان: گرجي محمدباقر | صيامي سحر
کلیدواژه ها: معيارهاي مطلوب | شاخص هاي ارزيابي | ارزيابي | عملکرد | ارزيابي عملکرد هيات علمي

چکیده:

سازمان ها اصولا به منظور دستيابي به اهدافي ايجاد شده اند که ميزان موفقيت در دستيابي به اين اهداف ارتباط مستقيم با نحوه عملکرد کارکنان دارد, بنابراين, ارزيابي عملکرد کارکنان در مديريت منابع انساني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. سوال اصلي پژوهش اين بوده که: معيارهاي مطلوب ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي در واحد علي آباد کدامند؟ به منظور پاسخ به سوال فوق چهار سوال فرعي و يک فرضيه ارايه گرديده است.نوع مطالعه ميداني و روش تحقيق توصيفي / پيمايشي و همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر مديران (که نظرات آنان در چارچوب معيارهاي ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي موجود که به طور مصوب اجرا مي گردد بررسي مي شود), استادان تمام وقت و نيمه وقت, و دانشجويان مي باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه کرجسي و مورگان تعيين گرديده است و روش نمونه گيري, تصادفي ساده مي باشد. ابزار گردآوري داده ها شامل: اسناد و مدارک موجود در دانشگاه و پرسشنامه بوده و روش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ناپارامتريک از جمله آزمون ويلکاکسون و آزمون من ويتني بوده است. در نتيجه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفت و معيارهاي مورد تاييد اعضاي هيات علمي و دانشجويان جهت ارزيابي عملکرد استادان شناسايي و معرفي گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها