الگوريتم مرکب از تحليل پوششي داده ها (DEA) و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در ار زيابي عملکرد در دانشکده ها

الگوريتم مرکب از تحليل پوششي داده ها (DEA) و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در ار زيابي عملکرد در دانشکده ها

نویسندگان: نجفي سيداسماعيل | يزداني مهدي | مردي مصطفي | شريعتمداري سرکاني الهه
کلیدواژه ها: رتبه بندي | کارايي | فرآيند تحليل شبکه | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد

چکیده:

از جمله مسائل مهمي که دانشگاه هاي کشور با آن مواجهند, نبود سيستم هاي منسجم ارزيابي عملکرد است. هر نظام آموزشي و پژوهشي پويا براي کنارآمدن با تغيير و تحول, به ارزيابي عملکرد نيازمند است و يکي از اجزاي مهم ارزيابي عملکرد, اندازه گيري کارايي است. تحليل پوششي داده ها تکنيکي رياضي و مديريتي براي ارزيابي کارايي واحدهاي تصميم گيري با ورودي ها و خروجي هاي چندگانه است و مي تواند در اندازه گيري کارايي بخش هاي مختلف دانشگاه ها به کار گرفته شود. با اين وجود, اين مدل کلاسيک فقط واحدها را به دو گروه کارا و ناکارا تقسيم بندي مي کند و امکان رتبه بندي کامل آن ها را ندارد و اين نقص عمده اي براي اين روش محسوب مي شود. در نتيجه روش هاي ترکيبي نظير تحليل پوششي داده ها و فرآيند تحليل شبکه اي براي از بين بردن اين محدوديت طراحي شده اند. در اين مقاله با کمک مدل ترکيبي DEA-ANP يک مطالعه محاسباتي جامع براي مقايسه کارايي دو حوزه آموزشي و پژوهشي 17 دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات براي سال تحصيلي 1389-1388 انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که مدل استفاده شده مدل مناسب و کارايي براي ارزيابي سازمان ها و موسسات مختلف است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها