بررسي موانع استقرار بودجه عملياتي در سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران

بررسي موانع استقرار بودجه عملياتي در سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران

 

 

نویسندگان: نادري بابک | پورزماني زهرا
کلیدواژه ها: مناطق آزاد تجاري | پذيرش | صنعتي | بودجه عملياتي | توانايي | مدل شه | اختيار

چکیده:

مقدمه: اصلاح نظام هاي بودجه ريزي کمک شاياني به اقتصاد کشور مي کند. هرچند که به نظر مي رسد اجراي کامل بودجه ريزي عملياتي با موانعي از جمله افزايش اختيارات مديران اجرايي رده هاي پايين, تغيير رويکرد حسابداري دولتي به حسابداري تعهدي و اصلاح قانون محاسبات عمومي کشور روبه رو است, اما تغيير نظام بودجه ريزي به بودجه ريزي عملياتي امري ضروري و اجتناب ناپذير براي اقتصاد کشور به شمار مي رود. هدف از پژوهش حاضر, بررسي موانع موجود در فرايند استقرار بودجه عملياتي بر اساس مدل شه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ارائه راه کارهايي براي رفع آن ها است.روش پژوهش: جامعه آماري پژوهش, شامل مديران مالي, مديران برنامه ريزي و بودجه بندي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و همچنين, دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران است. داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي پژوهش, از طريق مصاحبه و توزيع پرسش نامه جمع آوري شده است. همچنين, به منظور آزمون نرمال بودن توزيع پاسخ هاي مربوط به هر عامل از آزمون «کلموگورف – اسميرنف» و براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون هاي آماري «t تک نمونه اي» و «ميانه يک متغيري» استفاده شده است.يافته ها: بر اساس نتايج پژوهش حاضر, ناتوانايي در ارزيابي عملکرد, ناتوانايي نيروي انساني, نداشتن اختيار قانوني و نبود اختيار رويه اي و همچنين نداشتن انگيزه هاي پذيرش به عنوان موانع استقرار بودجه عملياتي بر اساس مدل شه شناسايي شدند. با اين وجود, عواملي مانند توانايي فني, اختيار سازماني, پذيرش سياسي و پذيرش مديريتي به عنوان مانع تشخيص داده نشدند.نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش, نشان دهنده اين واقعيت است که در حال حاضر, سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي توانايي, اختيار و پذيرش لازم براي اجراي بودجه ريزي عملياتي را ندارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها