ساختارعاملي و هنجاريابي پرسش نامه ارزيابي عملکرد منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان

ساختارعاملي و هنجاريابي پرسش نامه ارزيابي عملکرد منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان

 

 

نویسندگان: ظريفي مجتبي | شيخ رضا | اندام رضا | بحرالعلوم حسن | ظريفي مجتبي
کلیدواژه ها: منابع انساني | ساختارعاملي | هنجاريابي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر, ساختار عاملي و هنجاريابي پرسشنامة ارزيابي عملکرد منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان بود. همة منابع انساني وزارت ورزش و جوانان (مديران, کارمندان و کارشناسان) در سال 1396, جامعة آماري اين مطالعه را تشکيل دادند (تعداد = 840) که براساس جدول کرجساي و مورگان, 260 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. ابزار جمعآوري دادههاپرسشنامة محقق ساختة ارزيابي عملکرد منابع انسانيبود. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي وآمار استنباطي استفاده شد که شامل ضريب آلفاي کرونباخ-براي محاسبة همساني دروني خردهمقياسها و تحليل عاملي تأييدي براي بررسي اعتبار مقياس سنجش دادهها ازطريق نرم افزار آيموس نسخة 20 بود. آلفاي کرونباخ همساني دروني قابل قبول خرده مقياسها را نشان داد. همچنين, نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد که ساختار ده عاملي ارزيابي عملکرد منابع انساني (کارمندگزيني, آشناسازي شغلي, آموزش و توانمندسازي, استفادة مؤثر از کارمندان, شاخصهاي رفتاري, ويژگيهاي روان شناختي, ظرفيتها و مهارتها, جبران خدمت, حفظ و نگهداشت و جانشين پروري) از برازش مطلوبي برخوردار است؛ بنابراين, اين مطالعه نشان ميدهد که پرسش نامة ارزيابي عملکرد منابع انساني, ابزار مناسبي براي سنجش ارزيابي است و پژوهشگران مي توانند از آن به عنوان ابزاري پايا و قابل اعتماد استفاده کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها