ارائه و پياده سازي مدل کارت امتيازي متوازن-تحليل خوشه بندي خاکستري، در ارزيابي عملکرد و رتبه بندي اداره هاي ورزش وجوانان

ارائه و پياده سازي مدل کارت امتيازي متوازن-تحليل خوشه بندي خاکستري، در ارزيابي عملکرد و رتبه بندي اداره هاي ورزش وجوانان

 

 

نویسندگان: سليمي مهدي | خداپرست محبوبه
کلیدواژه ها: رتبه بندي سازمان ها | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد | اداره هاي ورزش وجوانان | تحليل خوشه بندي خاکستري

چکیده:

در هر سازمان, يکي از وظايف اصلي مديران ارزيابي عملکرد است که اجراي بهينة آن مي تواند موجب رفع نقاط ضعف سازمان و رشد و توسعة آن شود؛ بنابراين, امروزه پژوهشگران سعي مي کنند با ارائة روش هاي مختلف, نتايج ارزيابي هاي عملکرد را به شرايط واقعي و حاکم بر سازمان ها نزديک تر کنند؛ براين اساس, هدف از پژوهش حاضر ارائة مدل جديدي درزمينة ارزيابي عملکرد و رتبه بندي اداره هاي ورزش وجوانان با استفاده از ترکيب دو روش کارت امتيازي متوازن و تحليل خوشه بندي خاکستري بود. اين پژوهش مبتني بر ترکيب دو بخش کلي بود: بخش اول شامل تعيين شاخص هاي مرتبط با هريک از منظرهاي چهارگانة کارت امتيازي متوازن بود و بخش دوم شامل رتبه بندي سازمان هاي موردمطالعه براساس روش تحليل خوشه بندي خاکستري بود. براي تعيين ساختار نهايي مناظر چهارگانة کارت امتيازي متوازن, از نظرهاي 297 تن از مديران ارشد اداره هاي ورزش و جوانان کشور به عنوان نمونة آماري و نيز از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد و براي پياده سازي روش تحليل خوشهبندي خاکستري در رتبه بندي, مجموعة اداره هاي ورزش وجوانان استان اصفهان به عنوان نمونة مطالعاتي درنظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که ازميان 26 ادارة ورزش وجوانان موردمطالعه, ادارة شهرستان نجف آباد در رتبة اول, ادارة شهرستان اصفهان در رتبة دوم و ادارة شهرستان شاهين شهر در رتبة سوم قرار گرفتند. درنهايت و براساس مراحل انجام شده, مدل ارزيابي عملکرد و رتبه بندي سازمان ها با استفاده از ترکيب دو روش کارت امتيازي متوازن و تحليل خوشه بندي خاکستري ارائه شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها