ارائه مدل جامع براي ارزيابي عملکرد سازمان ها با استفاده از تکنيک هاي FAHP-FVIKOR بر مبناي کارت امتيازي متوازن؛ (مورد مطالعه: شرکت هاي کاشي و سراميک استان يزد)

ارائه مدل جامع براي ارزيابي عملکرد سازمان ها با استفاده از تکنيک هاي FAHP-FVIKOR بر مبناي کارت امتيازي متوازن؛ (مورد مطالعه: شرکت هاي کاشي و سراميک استان يزد)

 

 

نویسندگان: اقبالي زارچ محمود | سعيدااردکاني سعيد | جلالي مريم | مروتي شريف آبادي علي
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | روش دلفي فازي | ارزيابي عملکرد | VIKOR فازي | فرايند سلسله مراتبي فازي

چکیده:

هدف تحقيق حاضر ارائه يک مدل جامع براي ارزيابي عملکرد شرکت هاي کاشي و سراميک استان يزد مي باشد. در تحقيق حاضر کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد به عنوان يک مدل جامع ارزيابي که هم جنبه مالي و هم جنبه غيرمالي را در نظر مي گيرد, مورد استفاده قرار گرفته است؛ علاوه بر اين جهت جامع تر شدن نتايج تحقيق هر چهار جنبه کارت امتياز متوارن و زير شاخص هاي آن مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با استفاده از تکنيک دلفي فازي زير شاخص هاي استاندارد هريک از چهار شاخص کارت امتياز متوازن طي دو مرحله و با کسب اجماع نظر خبرگان مشخص گرديد. براي تعيين اهميت هر يک از ابعاد از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي استفاده شد که نتايج نشان مي دهد از بين چهار جنبه کارت امتيازي متوازن, شاخص مالي بيشترين اهميت را داراست و بعد از اين شاخص, شاخص مشتري در جايگاه دوم, رشد و يادگيري در جايگاه سوم و فرآيندهاي داخلي در جايگاه چهارم قرار دارند؛ در مرحله بعد با استفاده از تکنيک ويکورفازي, شرکت هاي مورد بررسي در مرحله قبل با توجه به شاخص هاي مورد بررسي رتبه بندي شده اند, که نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد که شرکت کاشي 1 بهترين عملکرد را در بين ده شرکت مورد بررسي از منظر جهار شاخص کارت امتياز متوازن دارد. متن کامل اين مقاله به زبان انگليسي مي باشد, لطفا براي مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگليسي مراجعه فرماييد. لطفا براي مشاهده متن کامل اين مقاله اينجا را کليک کنيد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها