نگرش سيستمي به بودجه ريزي شهرداري ها در شرايط اعمال سياست هاي تعديل قيمت هاي انرژي

نگرش سيستمي به بودجه ريزي شهرداري ها در شرايط اعمال سياست هاي تعديل قيمت هاي انرژي

 

 

نویسندگان: صادقي شاهداني مهدي
کلیدواژه ها: مدل داده ستانده | بودجه ريزي متوازن | سياست تعديل قيمت هاي انرژي | مدل قيمت | درآمد و هزينه شهرداري ها

چکیده:

اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها, درآمد ها و هزينه هاي شهرداري را به صورت مستقيم و غيرمستقيم, تحت تاثير قرار داده و خواهد داد. بر اين اساس, مطالعه آثار طرح مذکور بر منابع درآمدي و هزينه هاي شهرداري هاي کشور با نگرش سيستمي, براي بودجه ريزي شهرداري ها اهميت بسزايي دارد. بر اساس مدل هاي داده- ستانده مي توان آثار سياست هاي تعديل قيمت هاي انرژي را بر جريان درآمدي و هزينه هاي شهرداري هاي کشور, مورد ارزيابي سيستمي قرار داد. آنچه مساله را تا حدي پيچيده مي کند تطبيق مقوله هاي هزينه هاي شهرداري هاست.افزايش قيمت حامل هاي انرژي مستقيما از طريق افزايش درآمد هاي حاصل از عوارض مربوط به سوخت و برق, مي تواند منجر به افزايش درآمد حاصل از قانون ماليات بر ارزش افزوده براي شهرداري ها شود. به منظور برآورد تاثير اجراي مرحله اول قانون بر اين آيتم درآمدي, مصارف و قيمت حامل هاي انرژي در سال هاي قبل و بعد از هدفمندي, مورد استفاده قرار گرفت. با داشتن اطلاعات قيمت و مصرف قبل و بعد از هدفمندسازي, اين امکان فراهم شد که افزايش ارزش ريالي مصرف حامل هاي انرژي مختلف در سال مورد نظر, محاسبه شود و سپس ميزان افزايش عوارض ناشي از هر سوخت براي تمامي شهرداري ها و دهياري هاي کشور با استفاده از رقم حاصله و نيز با اعمال نرخ هاي اخذ عوارض مربوط به شهرداري ها (مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده) محاسبه گردد. با استفاده از مدل قيمت مبتني بر جدول داده- ستانده مي توان تاثير تعديل قيمت هاي انرژي بر تورم محصولات مختلف را شبيه سازي کرد. مبتني بر تورم حاصله در کالا ها و خدمات کل اقتصاد مي توان افزايش هزينه شهرداري ها را محاسبه نمود. اين نوع شبيه سازي, مبتني بر نگرش سيستمي خواهد بود و کليه آثار مستقيم و غيرمستقيم, در آن لحاظ مي شود. بودجه ريزي شهرداري ها مبتني بر نگرش مزبور, بودجه متوازن را نتيجه خواهد داد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها