بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه سال 1402 کشور

بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه سال 1402 کشور
بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه سال 1402 کشور در ماده های 2 و 4 ردیف ک تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کشور به منظور استاندارد سازی نظام آمارهای مالی دولت و در راستای گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور و برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و اعمال نظارت عملیاتی، سامانه(سیستم) بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مبنا قرار گرفته است.
ادامه مطلب

تاکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص تبصره 19 قانون بودجه

تاکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص تبصره 19 قانون بودجه
طی روزهای اخیر شاهد پیگیری های مستمر و فشرده حسابرسان دیوان محاسبات کشور در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تبصره های 29 قانون بودجه سال 1399 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1400) هستیم.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​