چارچوب سطح بندي معيارهاي مديريت عملکرد در صنعت هتل داري در زمان شيوع ويروس کرونا

چارچوب سطح بندي معيارهاي مديريت عملکرد در صنعت هتل داري در زمان شيوع ويروس کرونا

 

نویسندگان: ميرفخرالديني فائزه السادات
کلیدواژه ها: صنعت هتل داري | رويکرد فراترکيب و مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) | مديريت عملکرد در صنعت هتلداري | ويروس کوويد 19

چکیده:

همه گيري ويروس کرونا, مديريت هتل ها را با چالش هاي عملکردي زيادي روبرو کرده است. در اين شرايط آشکار شد که بسياري از هتل ها و مراکز اقامتي از سيستم هاي مديريت عملکرد استفاده نمي کنند و در مقابل, سيستم هاي ارزيابي عملکردي دارند که معمولا شامل ارزيابي و بررسي سالانه بوده که همسويي کمي بين عملکرد هتل و اهداف استراتژيک آن وجود دارد و فقط بر عملکرد گذشته هتل تمرکز مي کند؛ بنابراين, ضرورت وجود شناسايي معيارهاي مناسب براي مديريت عملکرد نه ارزيابي آن, در هتل ها احساس مي شود. بدين منظور در اين مقاله معيارهايي جهت طراحي چارچوب سطح بندي مديريت عملکرد در هتل ها با روش فراترکيب, شناسايي و با استفاده از رويکرد مدل سازي ساختاري-تفسيري طبق نظر خبرگان سطح بندي شدند. در مقاله حاضر 14 معيار شناسايي شده است که به بهبود مديريت عملکرد هتل هاي موردمطالعه در شرايط بحراني شيوع کرونا کمک خواهند کرد و با اهداف مهم اداري, استراتژيک و ارتباطات, توسعه و نگهداري هتل ها, منطبق اند؛ بنابراين مي توانند در چاره جويي براي حل چالش هاي مديريت عملکرد, مفيد باشند. در چارچوب ارايه شده معيارهاي «سياست هاي دولت و مهارت هاي رهبري» تاثيرگذارترين و «وفاداري مشتريان و کاهش هزينه هاي هتل» جزء تاثيرپذيرترين معيارها بوده اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها