تاثير تاکتيک هاي مديريت تصويرپردازي بر ارزيابي عملکرد با ميانجي گري مهارت سياسي

تاثير تاکتيک هاي مديريت تصويرپردازي بر ارزيابي عملکرد با ميانجي گري مهارت سياسي

 

 

نویسندگان: طبرسا غلامعلي | معيني کربکندي منصوره
کلیدواژه ها: مهارت سياسي | ارزيابي عملکرد | مديريت تصويرپردازي | تاکتيکهاي مديريت تصويرپردازي

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير تاکتيک هاي مديريت تصويرپردازي بر ارزيابي عملکرد با نقش ميانجي مهارت سياسي صورت گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده ها پيمايشي از گروه پژوهش هاي توصيفي است. جامعه آماري کليه کارکنان شاغل در معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماري بدست آمده 80 نفر مي باشند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مديريت تصويرپردازي ارايه شده توسط بولينو و ترنلي (1999) و پرسشنامه مهارت سياسي ارايه شده توسط فريز و همکاران (2007) و پرسشنامه ارزيابي عملکرد ارايه شده توسط هريس و همکاران (2007) مي باشد. تحليل داده ها با رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري با روش حداقل مربعات جزيي از طريق نرم افزار Smart-PLS 3 انجام شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد که مدل پيشنهادي پژوهش, مورد تاييد واقع شده و براساس آن؛ مديريت تصويرپردازي به مهارت سياسي منجر شده و اين امر بر ارزيابي عملکرد تاثير دارد. همچنين متغير مهارت سياسي در رابطه بين مديريت تصويرپردازي و ارزيابي عملکرد نقش ميانجي ايفا مي کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها