ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي بورسي با استفاده از متدهاي مدل ساختاري تفسيري و مدل انتخاب بهترين و بدترين

ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي بورسي با استفاده از متدهاي مدل ساختاري تفسيري و مدل انتخاب بهترين و بدترين

 

 

نویسندگان: امجديان صابر | پرويزي بهزاد | محمدي عطااله
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | نسبت هاي مالي | بورس اوراق بهادار تهران | روش بهترين بدترين

چکیده:

ارزيابي عملکرد شرکت ها براي همه ذينفعان يک شرکت از سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل, اعتبار دهندگان و سازمان هاي ناظر و مهمتر از همه اينها مديران شرکت جهت تصميم گيري بسيار حايز اهميت است و مهمترين ارزيابي در شرکت ها ارزيابي عملکرد براي اين تصميم گيرندگان مي باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارايه مدلي جهت ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و براي اين مدل از 50 نسبت مالي که خبرگان آن را پيشنهاد داده بهره گرفته شده است که از اين ميان 49 نسبت نهايي شد و نسبت ها در 6 دسته تلفيقي, اقتصادي, اهرمي, نقدينگي, سودآوري و فعاليت دسته بندي شدند و بر اساس نظر خبرگان اين نسبت ها وزن دهي گشتند. و با معيارهاي تصميم گيري چند متغييره bwm و تکنيک آراس و با استفاده از نرم افزار ligo تجزيه و تحليل ها صورت گرفت. نهايتا شرکت ها رتبه بندي شدند. که در بين 103 شرکت که اطلاعات آنها در طي 5 سال نسبت هاي آنها در دسترس بود بررسي ها به عمل آمد. نتايج نشان داد که به ترتيب شرکت هاي املاح معدني ايران, گل گهر و فولاد خوزستان رتبه هاي 1 تا 3 را به خود اختصاص دادند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها