طراحي مدل نظام ارزيابي عملکرد مديران بانک سپه در شرايط ادغام

طراحي مدل نظام ارزيابي عملکرد مديران بانک سپه در شرايط ادغام

 

 

نویسندگان: اسکندري غلامرضا | موغلي عليرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | شرايط ادغام | روش آميخته | بانک سپه

چکیده:

ارزيابي عملکرد, فرايندي است که طي آن کار کارکنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرند. هدف پژوهش حاضر که از روش ترکيبي استفاده مي کند, طراحي مدل نظام ارزيابي عملکرد مديران بانک سپه در شرايط ادغام و تعيين ابعاد, مولفه ها, شاخص ها و نحوه ارتباط بين آنها است. پژوهش حاضر, مطالعه اي توصيفي از نوع پيمايشي و حجم نمونه آن در بخش کيفي (روش دلفي) 25 نفر و در بخش کمي (پيمايش) 306 نفر است. براي سنجش پايايي پرسشنامه تحقيق و اجراي آمار توصيفي از نرم افزار اس. پي. اس. اس و براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل استفاده شد. نظرسنجي هاي بخش کيفي توسط نرم افزار اس. پي. اس. اس و با هدف تعيين معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران تحليل و در دو طبقه معيارهاي کمي و کيفي عملکرد دسته بندي شدند. معيارهاي کمي عملکرد شامل تجهيز منابع, تخصيص منابع/ وصول مطالبات و مديريت درآمد/هزينه مي باشند و معيارهاي کيفي عملکرد شامل عوامل مديريتي, شايستگي هاي حرفه اي و عوامل رفتاري مي باشند. نتايج بخش کمي, علاوه بر تاييد ارتباط بين مولفه هاي تحقيق حاکي از ارتباط بين مولفه هاي تجهيز منابع و مديريت درآمد/هزينه بود. همچنين رتبه بندي متغيرهاي تحقيق نشان داد که متغير تجهيز منابع بيش از ساير متغيرها در موضوع ارزيابي عملکرد مديران بانک تاثير گذار مي باشد. راهکاراي متعددي بر مبناي نتايج پژوهش حاضر به منظور ارزيابي عملکرد مديران بانک پيشنهاد مي شود که از مهمترين آنها مي توان به سعي در جذب منابع (تجهيز منابع) و استفاده از تکنيک هاي مديريتي و بازاريابي اشاره نمود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها