ارائه مدل تبيين روابط بين شاخص هاي عملکرد، خطاها و روش هاي ارزشيابي کارکنان

ارائه مدل تبيين روابط بين شاخص هاي عملکرد، خطاها و روش هاي ارزشيابي کارکنان

 

 

نویسندگان: رضايي عبدالکريم | فکري رکسانا
کلیدواژه ها: صنعت پالايش نفت | معادلات ساختاري | خطاهاي ارزيابي | روش هاي ارزيابي عملکرد | ارزشيابي کارکنان

چکیده:

هدف اين پژوهش ارايه مدلي مبتني بر بررسي روابط بين سه متغير شاخص هاي عملکرد کارکنان, خطاهاي انساني و روش هاي ارزيابي کارکنان با توجه به نقش ميانجي روش ها در صنايع پالايش نفت است. هدف کاربردي, از حيث اجرا توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري مدل اصلي, کارکنان رسمي صنايع پالايش1050 نفر بودند که با جدول مورگان 281 نفر و مدل همتا220 نفر که از ميان آن ها 140 نفر با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها با سه پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. روايي آن ها با تاييد خبرگان و پايايي آن ها از طريق آلفاي کرونباخ و مدل همتا سنجش شد. از نرم افزار spss و معادلات ساختاري و ليزرل براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. يافته هاي هر دو مدل نشان مي دهد با سطح خطاي 05/0 رابطه بين هر سه متغير شاخص هاي عملکرد و روش ها و خطاها معني دار و روش هاي ارزيابي بين شاخص هاي عملکرد و خطاهاي انساني با ضريب غيرمستقيم ميانجي گري مي کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها