بررسي جايگاه اکوتوريسم در رشد و توسعه اقتصادي ايران و مقايسه آن با ساير کشورها

بررسي جايگاه اکوتوريسم در رشد و توسعه اقتصادي ايران و مقايسه آن با ساير کشورها

 

 

نویسندگان: حسيني اميري محمود | مولايي سپيده | صادقي آسيه | هدايتي سميه | کيايي نسيم
کلیدواژه ها: اکوتوريسم | ايران | مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) | رشد اقتصادي | مدل DPSIR

چکیده:
اکوتوریسم یا طبیعت گردی گرایشیازصنعت گردشگریاستکه طی سالهای گذشته توجه بسیاری از مسئولین و مردم را به خود جلب کرده و یکی ازاهرمهای اصلی توسعهی اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق بوده است. با توجه به اینکه ایران کشوری چهار فصل میباشد و از لحاظزیباییهای طبیعتی دارای پتانسیل باال و تنوع زیادی است باید بطور جدی در هنگام طراحی و اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از فرصتهایاکوتوریسم در ایران استفاده شود.هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه اکوتوریسم در رشد و توسعه ی اقتصادی ایران و مقایسه ی آن با سایر کشورهاست. نوع روش تحقیق در این مقاله از نوع روش تطبیقی و کتابخانه ای،اسنادی میباشد که برای انجام این کارابتدا به کمک مدلDPSIR، وضعیت اکوتوریسم در ایران بررسی شد و سپس جایگاه اکوتوریسم در رشد و توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورها بیان شدو در نهایت به کمک کارت امتیازی متوازن(BSC)، الگوی مدیریتی برای رشد و توسعه اکوتوریسم در ایران ارایه شده است.نتایج نشان میدهند که درآمد اکوتوریسم در ایران در سال0919،092میلیون دالر که معادل99/9%از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این رقم در سال0911 به 250 میلیون دالر که معادل95/9%از تولید ناخالص داخلی میباشد کاهش یافته است، که حتی در مقایسه با بعضی از کشورهای همسایه نیز بسیار پائینتر بوده است.با توجه به تحقیقات بدست آمده سهم اکوتوریسم در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو در سطح جهان و کشورهای همسایه،جایگاه مناسبی ندارد.لذا ارائه مدل مدیریت مناسب بر اساس کارت امتیازی متوازنی کهدر آنبهمسائلی مانند مشتری مداری، فرایندهای سازمانی داخلی برای هماهنگی سازمان ها و بهبودوضعیت درون سازمانی و در نهایت آموزش و یادگیری تاکید دارد ضروری است.

کلمات کلیدی:اکوتوریسم، رشد اقتصادی، مدلDPSIR، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)،ایران

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها