طراحي مدل ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس

طراحي مدل ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس

 

 

نویسندگان: کرمي مصيب | کرمي محمد | کرمي علي
کلیدواژه ها: شرکت بيمه | روش دلفي | ارزيابي عملکرد | تحليل سلسله مراتبي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها