مطالعه اي بر مدل مالکوم بالدريج با استفاده از تحليل پوششي داده هاي چندمعياره و رگرسيون چندگانه

مطالعه اي بر مدل مالکوم بالدريج با استفاده از تحليل پوششي داده هاي چندمعياره و رگرسيون چندگانه

 

 

نویسندگان: هاشمي پطرودي سيدحميد | صفري حسين
کلیدواژه ها: رگرسيون چندگانه خطي | تحليل پوششي داده ها | مالکوم بالدريج | ارزيابي عملکرد

چکیده:

مدل مالکوم بالدريج يکي از مدل هاي مشهور تعالي سازماني است و بسياري از سازمان ها منابع قابل توجهي را به منظور حرکت به سوي تعالي بر اساس روابط پيشنهادي در مدل بالدريج تخصيص مي دهند. شرکت ها به منظور دستيابي به تعالي نيازمند الگوبرداري از بهترين ها و همچنين دانستن اهميت هريک از ابعاد و تاثير آنها بر تعالي عملکرد شرکت دارند. تحليل پوششي داده هاي چندمعياره که قدرت تفکيک پذيري بالايي را به منظور تفکيک واحدهاي تصميم گيرنده کارا و ناکارا دارد, به منظور سنجش کارايي نسبي عملکرد شرکت هاي داوطلب به منظور دريافت جايزه بالدريج در اين پژوهش پيشنهاد شده است. همچنين به منظور سنجش اعتبار رويکرد پيشنهادي از همبستگي اسپيرمن ميان کارايي بدست آمده از روش پيشنهادي, و امتياز شرکت ها بر اساس مدل بالدريج استفاده نموده ايم. علاوه بر اين, به منظور سنجش اثر هر يک از ابعاد مدل بر کارايي نسبي عملکرد شرکت ها نيز از رگرسيون چندگانه خطي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که رويکرد پيشنهادي رويکرد کارايي بوده و ضمن اينکه در ميان ابعاد فرايندي شاخص رهبري, و در ميان ابعاد نتيجه شاخص هاي نتايج اثربخشي سازماني و سپس رهبري و مسووليت اجتماعي بيشترين اثر را بر کارايي شرکت ها داشته اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها