توسعه مدل خودارزيابي عملکرد سازماني مبتني بر رويکرد چهارچوب عمومي ارزيابي(CAF)

توسعه مدل خودارزيابي عملکرد سازماني مبتني بر رويکرد چهارچوب عمومي ارزيابي(CAF)

 

 

نویسندگان: هاشمي سيدحامد | معطوفي عليرضا | طبري مجتبي | فرهادي محلي علي
کلیدواژه ها: رويکرد چهارچوب عمومي ارزيابي | خودارزيابي عملکرد | تعالي سازمان | پيام نور

چکیده:

زمينه و هدف: پژوهش با هدف توسعه مدل خودارزيابي عملکرد سازماني مبتني بر رويکرد چهارچوب عمومي ارزيابي در حوزه توانمندسازها انجام پذيرفته است. روش شناسي: پژوهش حاضر بر اساس ماهيت توسعه اي و کاربردي و بر اساس هدف, توصيفي و از حيث نحوه گردآوري و تحليل داده ها ترکيبي است. جامعه آماري شامل اعضاي هيات علمي سه استان گيلان, مازندران و گلستان بود که بعد از جمع آوري داده ها در مرحله اول از روش مصاحبه و پرسشنامه(باز و بسته) در مراحل بعدي براي تحليل داده ها از تحليل عاملي تاييدي, تحليل سلسله مراتبيAHP و مدلسازي ساختاري تفسيري ISM استفاده شد. يافته ها: مدل خودارزيابي در حوزه توانمندسازها با سه متغير مسيوليت پذيري, اخلاق حرفه اي و سرمايه اجتماعي توسعه يافت و رتبه بندي توانمند سازها به ترتيب شامل رهبري, استراتژي, فرايندها, کارکنان, مسيوليت پذيري اجتماعي, اخلاق حرفه اي, شراکت ها و منابع و سرمايه اجتماعي شد. از نتايج رتبه بندي و وزن توانمند ساز ها براي تعيين امتياز آن ها در مدل توسعه يافته استفاده شد. روابط بين توانمند ساز ها نيز به کمک روش مدل سازي ساختاري تفسيري بدست آمد. توانمند ساز هاي منابع و شرکا, اخلاق حرفه اي, مسيوليت پذيري, رهبري و استراتژي داراي قدرت نفوذ و تاثير گذاري بالايي روي توانمند ساز هاي ديگر بودند. نتيجه گيري: رتبه بندي با توجه به وزن و قدرت نفوذ متغيرها مبين اهميت آنها و توانمند ساز هاي کليدي در مدل خود ارزيابي توسعه يافته پيام نور در اين مقطع زماني به تشخيص خبرگان در اولويت قرار دارند.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها