قيمت گذاري بهينه بيمه نامه با استفاده از روش هاي داده کاوي

قيمت گذاري بهينه بيمه نامه با استفاده از روش هاي داده کاوي

 

 

نویسندگان: پروانه وار الهه | رنجبرفرد مينا
کلیدواژه ها: صنعت بيمه | قيمت تمام شده | اشتراک دانش | قيمت گذاري بهينه | داده کاوي

چکیده:

صنعت بيمه يکي از بخش هاي حياتي اقتصاد در هر کشوري است, به اين دليل که در حفظ و تضمين سرمايه نقش مهمي ايفا مي کند. يکي از مسائلي که در بيمه از اهميت بسياري برخوردار است, دستيابي به رشد بازار و سودآوري است. تنظيم سطح قيمت متناسب با هزينه ها و هم زمان با آن حفظ مشتري موجود و جذب مشتريان جديد مسئله اي است که در صنعت بيمه همچون ديگر صنايع بايد به آن توجه شود. شرکت هاي بيمه اي نيازمند استفاده از فناوري هايي هستند که بر مبناي آن بتوانند داده ها را تبديل به اطلاعات نمايند. يکي از انواع فناوري هاي اطلاعات قابل استفاده در خدمات بيمه اي, استفاده از فنون داده کاوي است. در اين مقاله سعي شده است مروري بر پژوهش هاي کاربردي در حوزه بيمه که منجر به ارائه يک راه حل براي قيمت گذاري بهينه شده اند, صورت گيرد که راهنمايي براي محققان و مديران اين حوزه باشد. بر همين اساس پس از جست وجوي مقالات بيمه اي با رويکرد داده کاوي در پايگاه هاي علمي معتبر حدود 25 مقاله مطالعه شد. درنهايت روش هاي مورداستفاده در اين مطالعات استخراج و دسته بندي شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها