موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي غيرانتفاعي مشهد

موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي غيرانتفاعي مشهد

 

 

نویسندگان: اميني طاهره | حبيب زاده بايگي سيدجواد | اميني طاهره
کلیدواژه ها: عملکرد | بودجه بندي | دانشگاه

چکیده:

به کارگيري روش هاي بودجه ريزي بهينه به جهت تاثير آن بر ابعاد مختلف اداره جوامع انساني همواره مورد توجه بوده است. در ايران نيز از سال ها قبل با هدف مرتبط سازي مصارف بودجه با عملکرد سازمان, اصلاح نظام بودجه مورد عنايت قرار گرفته و در نتيجه آن بودجه ريزي عملياتي توسط نهاد برنامه ريزي و بودجه کشور جايگزين روش هاي قبلي شده است. با اين حال نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد همواره با چالش هايي روبه رو بوده و هدف اين پژوهش شناسايي موانع اجراي بودجه ريزي برمبناي عملکرد در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي غيرانتفاعي مشهد تعيين شده است. موانع مذکور در چهار گروه اصلي انساني, ساختاري, تکنولوژي و محيطي بررسي قرار گرفته و براي هر گروه نتايج بيان شده است. اين تحقيق در سال 1399 انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها از طريق 2 پرسشنامه با هدف کابردي و ماهيت توصيفي-پيمايشي انجام شده که روايي آنها بر مبناي ديدگاه خبرگان اساتيد و جهت پايايي مناسب پرسشنامه 2, براساس ضريب آلفاي کرونباخ 90 درصد (90/0) ارزيابي شده و براي رسيدن به پايايي مطلوب پرسشنامه 1, داده ها در دو بخش آمار استنباطي و آمار توصيفي با روش TOPSIS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان داده است که از بين چهار گروه اصلي مطرح شده, عامل مرتبط با شاخص روابط انساني مهم ترين مانع در اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ها مورد مطالعه است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها